Технически характеристики

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ

Комфорт на топлинните загуби

Това е склонността  да се държат в определени граници топлинните загуби навън чрез проводимост, конвекция и излъчване. Това качество е свързано с намаляването на енергийните загуби при отопление на сградите и с  развитието на възобновяемите източници на енергия.

Следователно прозорците са един от компонентите, заедно със стените и таваните, който съдейства за предоставяне на топлинен комфорт.

 

Комфорт на слънчево огряване

Стремежът е да се поддържа в определени граници навлизането на слънчеви лъчи в помещенията. Това качество трябва да се определя внимателно в случай на големи остъклени повърхности, които нямат защити и за които трябва да се прецени какъв е ефектът от слънчевите лъчи върху благоприятните топлинни условия в помещенията. В общи линии това ще рече да бъде редуциран слънчевият фактор, като се прецени съотношението между общата енергия, влизаща в помещенията, и енергията, попадаща върху остъклената повърхност. Такъв контрол обаче не се предвижда от процедурата за маркиране СЕ и следователно няма специфични изпитания, които трябва да се извършат.

 

Контрол на светлината

В помещенията трябва да се поддържа естественото осветление като средна дневна светлина, т.е. процентно съотношение на  средната осветеност в помещенията на сградата и осветлението, едновременно присъстващо върху хоризонтална повърхност навън, която получава цялата небесна светлина без директно слънчево огряване. Такъв контрол, обаче, не се предвижда от процедурата за маркиране СЕ и следователно няма специфични изпитания, които могат  да  се извършват.

 

 

Контрол на преминаване на въздуха

Това е стремежът да се поддържа в рамките на определени граници преминаването на въздух при затворен прозорец и да се степенува преминаването през отворен прозорец. Това качество се отнася до пропускваемостта на въздух, за да се контролира наличието на просмукване при затворени крила, както и за възможността да се постига бърз въздухообмен. За целта играят роля видовете отваряния и начините за движение на крилата. Предписанията по този въпрос се съдържат в добрите хигиенни правила, които определят часовия въздухообмен в зависимост от предназначението на помещенията. Очевидно остава правото на клиента да избере прозорците с по-високи или по-ниски характеристики.

 

Контрол на проникването на шума

Важна задача е да се предостави на клиента подходящо намаляване на произлизащите отвън шумове. Така се осигурява акустичен комфорт във вътрешността на помещенията, който може да се изрази чрез индекса за оценка на звукоизолационните нива.
Следователно прозорците са един от компонентите, които допринасят за акустичен комфорт в дома ви.
Тук трябва да се отбележи, че ние произвеждаме двойни прозорци, специално за изключително шумни булеварди, които осигуряват комфорт, недостижим при никой друг вид прозорец.

 

 

Водонепроницаемост

В помещенията не трябва да се допуска проникването на вода, когато има разлика в налягането отвън и в помещението. Става дума за характеристика, свързана главно с необходимостта да се избягва контактът с вода на вътрешните части на сградата, които могат да бъдат увредени.

Устойчивост на вятър

Това е стремежът да се избегнат неприемливи деформации в резултат от въздействието на вятър.

Прозорците, които фирма Видира България ЕООД изработва са силно устойчиви на всякакви въздушни въздействия.

Защита от взлом

Ние предлагаме продукт, съобразен с необходимостта да се ограничи, по-скоро да се предотврати престъпното влизане на хора. Тази характеристика е важна преди всичко за купувача. Нейният израз е съпротивата, която се оказва при опитите за проникване със сила.

Огнеустойчивост

Това е стремежът за запазване на първоначалните характеристики въпреки наличието на пожар – качество, което се изисква за сгради с предписания за висока степен на пожаро-устойчивост и което обикновено не се изисква, когато се използва дървена дограма или дърво – алуминиева дограма.

Периодични проблеми

Необходимо да се имат предвид някои основни характеристики, за да се избягват проблеми, породени от съчетаването между различните фази на проектиране, предвиждане и проучване.

Обичайно проектно решение, прилагано за подобряване на топлоизолацията на дограмата, е използването на качествени стъклопакети, имащи съответни изолационни качества. При това положение се постигат значителни предимства, що се отнася до топлинната загуба.

Очевидно е, че ниското навлизане на въздух през прозорците благоприятства както за значителното намаляване на топлинните загуби, така и за по-добрия вътрешен комфорт. Наред с тези предимства, съществува риск въздухообменът в помещенията да се окаже недостатъчен и в резултат да се получат изпарения, миризми и повишаване на влажността. Последиците биха могли да бъдат тежки, макар и без достигане на крайности, но при всички случаи би се влошила чистотата на въздуха. В определени помещения обаче може да се наблюдават много високи нива на влажност на въздуха с последващи кондензирания върху студени повърхности. За да се избегнат тези нежелани ефекти, решението е в избора на пропускливост на въздуха от прозореца съгласно предписанията, диктувани от норматива, но в същото време да се гарантира въздухообменът и да се осигурят условия за чистота и относителна влажност.

Очаквани характеристики

От казаното досега се вижда, че дограмата може да предложи качества, които се допълват взаимно. Това определя възможността за адаптиране към предвидените климатични условия. За тази цел характеристиките на продукта трябва да са съобразени, така че да се осигури съответствието чрез познатите методи за изпитания на национално и интернационално ниво. През тази година Европейската нормативна система придоби хармонизирани измерителни апаратури, което може да гарантира пригодността на продукта, сертифицирайки резултатите чрез маркировката СЕ и съответните стойности на различните характеристики.

Системата за изпитание на пробния модел измерва някои задължителни стойности, оставяйки място и за някои незадължителни характеристики. Качеството на работата в предприятието, контролирано постоянно от системата за качествен контрол, осигурява поддържането на тези характеристики на продукцията при всяка отделна поръчка.

Характеристиката на всеки компонент на дограмата е обвързана с характеристиката на останалите компоненти и крайният резултат се получава от тяхното конкуриране и взаимодействие, а не от някой отделен компонент.

Например профилът каса/крило и стъклопакетът, подходящо съчетани, ще доведат в действие всичките им отделни характеристики на топлопроводност, за да се получи като цяло една определена топлопроводимост. Освен това характеристиката на проникване на въздух на профилите каса/крила и звукоизолацията на стъклопакета ще въздействат за постигането на определено ниво звукоизолация. На свой ред характеристиките на еластичност на уплътнителите и формата на профилните каси/крила ще допринесат за постигането на определени стойности на водонепроницаемостта и на проникването на въздух. В крайна сметка качествата на отделните материали и полуфабрикати ще изиграят всеки своята роля.