Удостоверение за гаранция

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

АДРЕС: 1220 София, ул. “Йордан Хаджиконстантинов” 97А

БУЛСТАТ: БГBG201813208

МОЛ: НАДЕЖДА МАНОВА

ГАРАНТИРА:

КЛИЕНТ:

……………

АДРЕС НА МОНТАЖА:

……………

За собствената си продукция, контролирана във фабриката, успешното функциониране, трайност и естетичен вид за поне 5 години, с изключение на ограниченията, посочени в бележките и в техническите предупреждения, свързани с въпросната доставка и с изключение на всички случаи на повреди от страна на външни агресии, като случайни удари, бедствени случаи или безотговорни ползватели. По-специално от настоящата гаранция са изключени всички части, които биха се повредили поради немарливост или небрежност при употребата или текущата поддръжка, тоест поради обстоятелства,  дължащи се на непроизводствени дефекти. Освен това аксесоарите, стъклата, пантите, уплътнителите и всички части, подложени на износване, не се покриват от гаранцията, ако не може да се посочи връзка с фабричен дефект.

Евентуални повреди на продуктите, извършени от неупълномощени от фирмата лица, анулират настоящата гаранция.

Настоящата гаранция отпада в случай на видимо пренебрегване на текущата поддръжка и лакирането.

Валидността на настоящата гаранция започва да тече от датата на фактуриране и влиза в сила след връщане на копие във фирмата, подписано за приемане от страна на клиента.